background

Obowiązek informacyjny RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ POLARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polargos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043915, posiadająca NIP: 1130088519 oraz REGON: 01067955000000 (dalej jako Administrator danych lub Administrator).
  2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pana/Pani ocenie dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków  wynikających z umowy z Administratorem na świadczenie usług lub dostawę towarów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, wystawienie faktury/duplikatu faktury i/lub dowodu wpłaty- KW w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO, ustalenie, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, a także marketing bezpośredni na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, księgowe, informatyczne, doradcze, płatnicze, prawne, kadrowe, wysyłkowe.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez okres niezbędny do wykonywania przeze Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego  w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej.
  6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
  7. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania tych danych może uniemożliwić Administratorowi realizację praw lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży towaru lub wykonania usługi.
  8. Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Wszystkie żądania dot. przetwarzania danych będzie mógł Pan/pani zgłaszać na adres siedziby administratora danych: Polargos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: rodo@polargos.pl